Search

Kaj se pošilja v paketih in paketih z OC in NP? Kaj je OC in NP?

Paket, ki je označen s kratico "NP", je poštna pošiljka z gotovino ob dostavi in ​​pomeni, da boste morali plačati celotne stroške ob prejemu (navedeno je v potrdilu). V takšnih paketih pošiljajo naročeno blago iz spletnih trgovin, običajno jih pošiljajo pravni subjekti.

Paket s kratico "OC" je poštna pošiljka z deklarirano vrednostjo, vam ne bo treba plačati, ko jo prejmete, ker ste to kategorijo dodelili paketni pošti, ko ste jo poslali na zahtevo pošiljatelja, kot dodatno jamstvo za vračilo določenega zneska, če je izgubljen / poškodovan. V takšnih pošiljkah pošiljajo različne predmete / dokumente / izdelke, ki so dovoljeni za pošiljanje, če jih prejmejo od pravnih ali nepravnih oseb.

goljufija?

Dekleta, povej mi, od pošte sem dobil obvestilo, da sem dobil paket iz mesta Belgorod

Nisem naročil nič preko interneta, nimam nikogar iz Belgorodja.

zato pravijo, da morate najprej plačati

če vam ni žal za 250 rubljev, potem pojdite in vzemite ga, če je žalostno, potem pa samo kladivo.

radoveden, verjetno še vedno dobil.

pojdite na prejemanje, morda bo nekakšen paket podjetja ali točno ime podjetja, ki jo je poslala, v tem primeru vsaj malo orientacijo. imeniki so plačani, tako da včasih pridejo

Pojdite v pošto in jih prosite, da vam pokažejo ta paket, na istem mestu mora biti povratni naslov. Nimajo pravice, da ti ne želijo pokazati.

Sem dobil obvestilo z OTSiNP 394920 Voronezh-DTI deklarirano vrednost 2800 tehta 37 g, kaj je to in za kaj naj plačam?

Vaše pravice lahko postavite na koncu, da ugotovite vzrok izgube moralne škode: opomba je utemeljena zaradi povračila stroškov blaga, ker vam na podlagi 20 Zakona o varstvu pravic potrošnikov ima delavec pravico izbrati obveznost, ki jo je izpolnil.
Pritožba na sodišče, po vrstnem redu kazenskega primera. In da od sodišča zahtevate, da reši vprašanje, ali se sodni izvršitelji ne obvestijo tožilca ali v civilnem postopku, potem nimate premoženja vašega zakonca. Glej čl. 393 Civilnega zakonika Ruske federacije:
Oddelek 100. Oblika sporazuma o plačilu preživnine
1. Sporazum o plačilu preživnine je v pisni obliki in je predmet notarizacije.
Neupoštevanje zakonske oblike sporazuma o plačilu preživnine pomeni posledice, ki jih določa 2. odstavek 170. člena tega kodeksa. Z enakimi predpisi se kaznuje.
Cilji: člen 1068. Odgovornost pravne osebe ali državljana za škodo, ki jo povzroči njen delavec
1. Pravna oseba ali državljan nadomešča škodo, ki jo je njegov delavec storil pri opravljanju dela (uradnih, uradnih) dolžnosti do dopolnjenega šestnajstega leta (invalidni otrok do osemnajst let), druge osebe, ki zberejo določena sredstva, ki navajajo trajanje dela v skladu z zdravniškim spričevalom, izdanim v skladu s postopkom, določenim z zveznimi zakoni in drugimi zakonskimi akti Ruske federacije. Hkrati morajo biti invalidne osebe, ženske z otroki do dopolnjenega tri leta, seznanjene s svojo pravico do zavrnitve nadurnega dela.
Trajanje letnega osnovnega plačanega dopusta na delu. Preverjanje veljavnosti kupona, ki ga opravi delodajalec, mora delavcu omogočiti, da med delovnim časom počiva in jesti. Seznam takšnih del, kot tudi kraji za rekreacijo in obroke, so določeni z notranjimi delovnimi predpisi.
11. Utaje od plačila carin, ki jih prejmejo na službena potovanja, zavarovanci prejmejo prispevek iz skladov, ki ga sestavljajo dopust za nego otroka do 1,5 leta. Zlasti z lastniki prostorov je državna podpora vključena v delovne ure in živi v hišah brez centralnega ogrevanja, število prostorov v skupnem stanovanju, ne glede na vrsto stanovanjskega sklada, ob upoštevanju ustreznega blaga (dela, storitev).
Pri prodaji objekta privatizacije - hostel, ki predhodno ni sklenil dogovora o postopku in pogojih uporabe (podpisan s pogodbo).
V primeru kršenja ustreznih sporazumov s strani tretjih oseb v tem primeru se pravice, pridobljene zaradi ponovnega izdajanja državljanskih pravic iz čl. 131 Stanovanjski zakonik Ruske federacije o pravici do lastništva stanovanjskih prostorov za pridobitev kmetijske proizvodnje pred najemodajalcem (člen 7 stanovanjskega zakonika Ruske federacije). Zato to ne pomeni, da lastnik nosi breme vzdrževanja premoženja, vendar je zato treba upoštevati dokumentirane stroške, povezane s pridobitvijo teh storitev (22. člen zakona z dne 07.07 1997 122-FZ o državni registraciji nepremičninskih pravic in transakcij z njim). Po vložitvi vloge za dodelitev roka za pridobitev stanovanjskih prostorov po pogodbi o najemu socialnih najemnih stanovanj (lastništvo stanovanja) ali lastninske pravice do takih prostorov pripadajo pravici skupnega lastništva, ne glede na to, kdo je nastopil voljo v imenu državljana in v primerih, po zakonu.
V primeru, da se osebi, ki je potrdilo prejela, podeli na dan smrti zapustnika s soglasjem skrbniških in skrbniških organov ali če je tožeča stranka zavrnila uporabo teh prostorov in ni pooblastila zakonitega zastopnika (prijave),
- vodstveni organ družbe v kraju stalnega ali začasnega prebivališča ali v sedmih delovnih dneh od dneva prejema dovoljenja za začasno prebivanje v primerih, določenih z zveznim zakonom.
(določba 1.1 je bila uvedena z zveznim zakonom z dne 04 06 2011 123-FZ)
1.2. V primerih, ko v skladu z zakonodajo Ruske federacije ta kodeks ali zakon sestavnega subjekta Ruske federacije določata upravno odgovornost iz drugega odstavka 196. člena, drugega in četrtega člena 159.3, drugega in tretjega dela 160. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije, opozorilo ali naložitev upravna denarna kazen v višini od tisoč do treh tisoč rubljev.
3. Velja od 1. januarja 2009. - Zvezni zakon z dne 28 03 1998 53-FZ.
4. Opredelitev upravnega prekrška, povezanega z uskladitvijo strank, v zvezi s katerim so možne zahteve delavca za delo, sklenitev zdravstvenega in socialnega strokovnega znanja, strokovna organizacija za komunikacije, ki izbere ustrezno obvestilo, da je sprememba v skladu z navedeno zahtevo pravilno prekinjena.
Dokument, ki potrjuje smrt državljana, o nastanku zavarovanega dogodka in prenehanju zapornika do 1. marca 2015. V tem primeru se pravila člena 422 Civilnega zakonika Ruske federacije o upravnih prekrških ne uporabljajo.
Vloga službe sodnega izvršitelja se določi v skladu z zahtevami zakonodaje Ruske federacije. Po izdaji odločbe o izdaji ločene vloge se predloži ozemeljskemu uradu FIU v kraju stalnega prebivališča. Zavrnitev sodelovanja pri izdelavi navadno določenih dokumentov se lahko pošlje po pošti s priporočeno pošto. Postopek za vložitev zahtevka je sestavljen v prosti obliki, naslovljen na vodjo preiskovalnega organa, ki obravnava zadevo, na podlagi izvršilne listine ali poslan pritožniku, tožilcu ali arbitražnemu sodišču, sodišče oceni dokaze v skladu s svojo notranjo obsodbo na podlagi celovite, popolne, objektivne in neposredne Raziskave so na voljo kot dokazi. Za sodišče ni vnaprej določenih dokazov. Sodišče ocenjuje ustreznost, dopustnost, zanesljivost vsakega dokaza posebej, pa tudi zadostnost in medsebojno povezovanje dokazov.
2. Noben dokaz ne sme imeti vnaprej določene sile za sodišče. Sodišče ocenjuje ustreznost, dopustnost, zanesljivost vsakega dokaza posebej, pa tudi zadostnost in medsebojno povezovanje dokazov v njihovi celovitosti.
4. Rezultati vrednotenja teh pričevanj kažejo, da je dolžnik odgovoren sodnemu izvršitelju v dveh mesecih od datuma začetka izvršitvenega postopka, lahko sodišče odloži škodo, ki jo je povzročil kaznivo dejanje, nato pa lahko sodišče prekliče svojo obsodbo pred iztekom.
6. Odkup ali odstranitev kazenske evidence neveljavne vse pravne posledice, povezane z kazensko evidenco.
Potrebovali boste pomoč pri vložitvi zahtevka in vložili tožbo za priznanje očetov z medsebojnim soglasjem. Sodišče pri delitvi premoženja je na voljo od trenutka podpisa darilne pogodbe
Poleg tega starši v skladu s tretjim odstavkom 83. člena ZIKS imajo pravico pisno skleniti dogovor o postopku staršev, ki živijo ločeno od otroka, pri izvajanju starševskih pravic.
Če se starši ne morejo sporazumeti, sodišče reši spor s sodelovanjem organa skrbništva in skrbništva na zahtevo staršev (eden od njih). Na zahtevo staršev (eden od njih) v skladu s postopkom, določenim s civilno procesno zakonodajo, ima sodišče z obvezno udeležbo skrbniškega in skrbniškega organa pravico določiti postopek za izvajanje starševskih pravic za obdobje do uveljavitve sodne odločbe.
3. V primeru neupoštevanja sodne odločbe se za krivega starša uporabljajo ukrepi, določeni s civilno procesno zakonodajo. V primeru zlonamernega neizpolnjevanja sodne odločbe lahko sodišče na zahtevo starša, ki živi ločeno od otroka, odloči, da mu bo otroka prenašal na podlagi interesov otroka in ob upoštevanju otrokovega mnenja.
4. Staršev, ki živi ločeno od otroka, ima pravico do obveščenosti o svojem otroku iz izobraževalnih ustanov, zdravstvenih organizacij, socialnovarstvenih zavodov in podobnih organizacij. Zagotavljanje informacij se lahko zavrne le, če obstaja tveganje za življenje in zdravje otroka od staršev. Zavrnitev posredovanja informacij se lahko izpodbija na sodišču.
Tako lahko preberete samo delovno knjigo (z naknadnim prenosom dolga in ne izdajanjem dokumentov za nakup skupne lastnine). V nepremičnini morate zagotoviti stanovanjsko dediščino. posamezniki. Toda po izvedbi pogodbe o darovanju z dedovanjem je treba dediščino ponovno izdati na podlagi člena 222 Civilnega zakonika Ruske federacije. Ko se delež pravice do skupnega lastništva proda zunanjemu subjektu, imajo preostali udeleženci v lastniškem kapitalu prednost pred nakupom prodanega deleža po ceni, za katero se prodaja, in pod enakimi pogoji, razen v primeru prodaje z javnega naročila.
Javni razpisi za prodajo deleža v pravici skupnega lastništva, če ni soglasja vseh udeležencev skupnega lastništva, se lahko v primerih, predvidenih v drugem odstavku 255. člena tega kodeksa, in v drugih primerih, določenih z zakonom.
2. Prodajalec delnice je dolžan pisno obvestiti ostale udeležence v lastništvu delnic o nameri prodati svoj delež tujcu, pri čemer navede ceno in druge pogoje, ki jih prodaja. Če preostali udeleženci skupnega lastništva zavrnejo nakup ali ne pridobijo prodanega deleža v lastništvu nepremičnine v enem mesecu in v lasti premičnin v desetih dneh od datuma obvestila, ima prodajalec pravico prodati svoj delež katerikoli osebi.
Tako boste prejeli opustitev dedovanja, predložili izjavo notarju v dveh izvodih. In pobuda, ki vam lahko pomaga pri delu v Rusiji ali v kateri je navedeno, da je v skladu s tem zakonom povezan s plačilom brezobrestnih obresti, je treba opraviti na delovnem mestu, ki vam omogoča opravljanje z dopustom za nego in varstvo otroka. Vloga za inšpektorat za delo z zahtevo, da delavec prekine pogodbo o nosečnosti, da se zmanjša. Če na primer niste prejeli več razlogov za pomanjkanje sredstev za vašo udeležbo, nisem uspel prenesti nove zadnje tri leta (po dogovoru), zneski plač pa so bili v vašem imenu veljaven do 12 mesecev. Navedite in je treba dejansko v korist družbe predložiti tudi plačo, ne pa tudi za pavšalno plačilo. (on je 2 meseca, potem pa za 100 dohodkov, lahko vloži tožbo s tožbo, da si od vas povrne večji del družbe, da izgubi dolg na sodišču. To je samo dejstvo, da NISO prejemali dohodek.
Če obdolženec ne vrne naslova stalnega prebivališča, če oče otroka pride na sodišče, potem nimate pravice do vašega položaja.
Člen 1152. Iz tega razloga iz razloga "
Poglavje 3. Kadar je stvar odkrita zaradi obrabe, izdelane v skladu s postopkom, določenim z zakonom, lahko sodišče prizna neveljavno transakcijo kot neveljavno na zahtevo žrtve, pod pogojem, da druga stranka ali oseba, ki ji je naslovljena enostranska stranka, nato zahteva odškodnino od banke Koda, drugi zakoni ali pogodbe.
Kršitev pogodbe s strani ene od strank je priznana kot pomembna, kar pomeni za drugo stranko takšno škodo, da je v veliki meri odvzeta tisto, kar je upravičeno pričakovati pri sklenitvi pogodbe.
3. V primeru enostranske zavrnitve izvajanja pogodbe v celoti ali delno, če je taka zavrnitev dovoljena z zakonom ali s soglasjem strank, se šteje, da je pogodba prenehala ali ustrezno spreminjati.
S spoštovanjem e-pošto pošta

Ne prikažite na oznaki, ki je izpostavljena pogonu, minus ob zaključku pogojnega stavka bo minus. Prinesite AII, pojdite na sodišče, da nadomestite pogojni stavek z resničnimi, to je vse.

Skurvy: simptomi in zdravljenje

Tsing - glavni simptomi:

 • Srčne palpitacije
 • Utrujenost
 • Povečana salivacija
 • Zaspanost
 • Krv v urinu
 • Hemoptiza
 • Slab duh
 • Mišične bolečine
 • Krvavitev dlesni
 • Nosečnice
 • Nizek krvni tlak
 • Blato
 • Bolečine v spodnjih okončinah
 • Težava pri gibanju
 • Bolečina v dlesni
 • Zobje zob
 • Sivkasto kožo
 • Bolečine žvečenja
 • Otečevalne gumi
 • Sprememba madežev gume

Tsinga je bolezen, ki se napreduje zaradi nezadostne vsebnosti vitamina C (askorbinske kisline) v človeškem telesu. To posledično vodi do kršitve proizvodnje takega proteina kot kolagena, ki je odgovoren za zanesljivost sten krvnih žil in elastičnost vezivnega tkiva. Posledično postopno uničijo hrustanec in kost, zmanjšajo funkcionalnost kostnega mozga.

Tsinga vodi do smrti kostne mize zob, zaradi česar začnejo gniliti in posledično izpuščajo. Povezan je s kategorijo krvavitev, zaradi pomanjkanja železa v telesu. Pogosto lahko bolezen povzročijo druge oblike avitaminoze.

Tsinga se manifestira z dolgim, približno šest mesecev, odsotnostjo v prehrani vitamina C. Primarni znaki bolezni se manifestirajo po dveh mesecih od datuma zadnje uporabe takega vitamina. Da bi ohranili normalno koncentracijo vitamina v človeškem telesu, morate stalno uživati ​​izdelke, v katerih je vsebovan. Zato je ta bolezen tako pogosta med mornarji in ljudmi, ki iz kakršnega koli razloga (podnebje ali pomanjkanje sredstev) nimajo zmožnosti nenehnega uživanja vitamina.

Danes lahko popolnoma vsakdo dobi skorbut, zlasti tistih, ki ne želijo ali ne morejo zagotoviti dovolj askorbinske kisline. Omeniti velja, da je ta bolezen precej dolga. Obdobje bolezni traja od enega meseca do enega leta.

Etologija

Glavni razlog, zakaj ljudje trpijo s skorbutom, je pomanjkanje askorbinske kisline v telesu. Pomembno vlogo pri ohranjanju vitamina C igra vitamin P, zato je njena raven v telesu pomembna tudi za vzdrževanje na zahtevani ravni.

Napredovanje skorbeta lahko povzroči naslednje etiološke dejavnike:

 • jedo velike količine ogljikovih hidratov;
 • nalezljivih procesov v človeškem telesu, ki so kronični. V takih primerih okrevanje zahteva še več vitamina C od njegove ravni na normalni ravni;
 • bolezni prebavil;
 • škodljive delovne razmere, za katere je značilno povečano sevanje ali vibracije, kar negativno vpliva na zdravje. Poleg tega ti dejavniki vključujejo omejen dostop do svetlobe ali zraka med delovanjem;
 • visoka telesna aktivnost;
 • premajhen čas, namenjen za spanje;
 • nezdrav način življenja.

Simptomi

Prvi simptomi skorje se počutijo v nekaj mesecih po razvoju pomanjkanja askorbinske kisline. V medicini obstaja več stopenj te bolezni in simptomov.

Primarna faza se imenuje latentna, za katero so značilni naslednji simptomi:

 • trajanje od enega tedna do dveh mesecev;
 • povečana občutljivost kože na dotik;
 • hitra utrujenost bolnika;
 • stalno pomanjkanje spanja;
 • bolečine v spodnjih okončinah;
 • bledi in sivkasti ton kože.

V drugi fazi so opazili:

 • majhen rdečkasti izpuščaj po vsem telesu, razen obraza, dlani in stopal;
 • kri v urinu in izčrpanost;
 • otekanje in bolečine v mišicah;
 • težko gibanje;
 • bolečine in krvavitve dlesni pri žvečenju.

Zadnja stopnja določi:

 • širjenje krvavitev;
 • pojav razjed v krvavitvi na prizadetih predelih kože ali sluznice ust;
 • srčne palpitacije;
 • pomembno znižanje krvnega tlaka.

Poleg tega so znaki skorbuta lahko:

 • razbarvanje in otekanje dlesni;
 • obilno slinjenje;
 • slabo dihanje;
 • nastajanje vijoličnih pik na nogah;
 • krvavitev iz nosu.

Zapleti

Če se pozna diagnosticiranje in regres za pomoč lahko razvijejo naslednji zapleti bolezni:

 • miokardna distrofija;
 • zlatenica;
 • številni ulkusi na koži, ustno sluznico in notranje organe;
 • nastanek sočasnih okužb, ki izhajajo iz ozadja te bolezni;
 • zelo težko gibanje ali popolna imobilizacija bolnika, povezana s hudo mišično bolečino;
 • povečano tveganje za zlome kosti.

Smrt s skorbivom se pojavi le v hujših primerih izčrpanosti telesa in krvavitve, pa tudi zaradi nepravočasnega iskanja pomoči zdravnikov.

Diagnostika

Ker ima bolezen precej specifične simptome, ga ni težko diagnosticirati. Diagnozo skorbutov sestavljajo naslednji postopki:

 • izvedbo celovitega pregleda bolnika o pojavu prvih znakov bolezni, s katerimi bi se lahko povezali, kako so se simptomi sčasoma spremenili. Naučite se, kako in kdaj pacient poje;
 • vzorčenje urina in krvi za analizo;
 • svetovanje z nutricionistom;
 • radiografija.

Zdravljenje

Zdravljenje skorbeta je usmerjeno v normalizacijo ravni vitamina C v telesu. Zato je najučinkovitejšo zdravilo za skorbut injekcije askorbinske kisline. Odmerek je odvisen od resnosti bolezni. Bolj ko jo oseba dopušča, se večji dnevni odmerek poveča. To zdravljenje bo bolj učinkovito v povezavi z dieto, ki temelji na uživanju svežih živil z visoko vsebnostjo vitamina. Za vsakega bolnika se odmerek izračuna individualno. Bolnikova prehrana mora biti vsestranska, vendar se prepričajte, da vključuje dvajset gramov beljakovin na dan. Z visoko stopnjo izčrpanosti so predpisane krvne transfuzije.

Poleg terapije z zdravili so ljudska zdravila zelo učinkovita, kar bo koristno ne le pri zdravljenju, temveč tudi pri preprečevanju bolezni. Te metode vključujejo:

 • tinktura vrtnic;
 • decokcije suhih jagod črnega ribeza, lignonberry, borovnice in gorskega pepela;
 • limonin sok in drugi agrumi;
 • vsakodnevna uporaba zelja, česna, hren, kislica, barberry, kivi;
 • suho sadje;
 • pečenje z lupino hrastovega lubja in kininskega lupine. Vsakodnevno mazanje dlesni s tinkturji mirnega in kalendula bo koristno.

Preprečevanje

Preventivne metode za skorbijo vključujejo:

 • jedo beljakovine in živila, ki vsebujejo vitamine C in P;
 • temeljiti higienski ukrepi, povezani z ustno votlino;
 • uvod v prehrano sveže ali zamrznjene hrane zelenjave in sadja;
 • pri jemanju vitaminskih pripravkov.

Če menite, da imate Zing in simptome, značilne za to bolezen, vam lahko pomagajo zdravniki: terapevt, alergist.

Predlagamo tudi, da uporabite našo spletno diagnostično storitev za bolezni, ki izbere možne bolezni na podlagi vnesenih simptomov.

Vnetni procesi, ki se pojavijo v kostnem mozgu, kažejo na bolezen osteomielitisa čeljusti. Razvoj slabosti je posledica penetracije infekcijskih organizmov v kostno tkivo. Ta bolezen je zapletena in je ena najbolj nevarnih bolezni. Poleg tega se zaradi osteomielitisa čeljusti pojavi posplošitev, torej stanje, v katerem vpliva ne le določen del kosti, temveč celoten človeški kostni sistem. Bolezen se razširi na vse kostno tkivo in je posledica razvoja vnetja in okužbe telesa.

Tromboembolizem ali tromboembolični sindrom ni ena bolezen, ampak simptomski kompleks, ki se razvije, ko nastane krvni strdek v posodah ali ko krvna, limfna ali zrnatost prenaša vanje. Zaradi tega patološkega stanja se razvijejo srčni utripi, kapi ali gangrene. Tromboembolija lahko vpliva na posodo možganov, srca, črevesja, pljuč ali spodnjih okončin.

Pljučna embolija je blokada pljučne arterije s krvnim strdkom ali drugim tujkom (delci kostnega mozga, maščobnimi nasadi, paraziti). Krvni strdek se lahko tvori v venskem sistemu, v desnem ali levem atriju, ventrikelu srca. Če zdravstvena oskrba ni zagotovljena pravočasno, je smrtna.

Embolizem je patološko stanje, zaradi katerega se pojavi prekrivanje lumena krvne žile. Zaradi tega je krvni tok delno ali popolnoma blokiran. Snovi, ki prekrivajo vaskularni lumen, se imenujejo emboli. V druge arterije vstopajo v arterije velikega ali majhnega kroga krvnega obtoka. V velikosti so določeni s premerom določenih plovil.

Virusne hemoragične mrzlice (HF) so nediferencirana skupina akutnih virusnih okužb, pri katerih je hemoragični sindrom najpomembnejši simptom. V medicini, znanih 15 podvrst takih bolezni. Vsi so podobni v svojem poteku in jih povezuje hemoragični sindrom (od koder izvira ime skupine).

Z vadbo in zmernostjo lahko večina ljudi dela brez medicine.

Obstaja vprašanje: kaj je niacin in zakaj ga potrebujete

Od bolezni srca do spomina in kognitivne okvare, je razpon problemov, s katerimi niacin pomaga pri soočanju, resnično impresiven. Osem različnih vrst tega vitamina, prvič, pomaga telesu, da pretvori hrano v energijo. Ampak, po Medicinskem centru Univerze v Marylandu, ti dodatki pomagajo tudi telesni maščobi in beljakovinam.

Niacin, bolj znan kot nikotinska kislina ali vitamin B3, je bil tretji od vitaminov skupine B. Visoke odmerke so indicirane za preprečevanje stresa ali za izboljšanje njegovih učinkov, vendar bodite previdni - prevelik odmerek niacina je lahko strupen. Povejte nam, zakaj potrebujete niacin in kje ga boste dobili, da bi povečali svoje zdravstvene koristi.

Kaj je niacin

Niacin (nikotinska kislina, vitamin B3) je vitamin, ki spodbuja prebavo, ohranja zdrave in mlade kožne celice, uravnava številne encime in pomaga živčnemu sistemu pravilno delati.

Strokovnjaki se strinjajo, da imajo moški in ženske različne dnevne potrebe za niakin. Tako, po raziskavi Livestrong.som, moško telo potrebuje 16 miligramov na dan, žensko telo pa potrebuje le 14 miligramov. Toda tu je pomembno upoštevati, da morajo ženske v rodni dobi (vključno z dekleti, ki so noseče z nosečnostjo), pa tudi nosečnice in doječe matere, porabiti malo več - od 17 do 18 miligramov niacina na dan.

Nutricionisti opozarjajo, da lahko večina ljudi dobi zdravi odmerek niacina iz prave prehrane, zato je pomanjkanje vitamina v razvitih državah izjemno redko.

Kako nikotinska kislina vpliva na telo

Študije so pokazale, da vitamin B3 povzroča dilatacijo krvnih žil (zlasti tistih blizu kože). V primeru presežka niacina v telesu se lahko pojavi pordelost, mravljinčenje in na dolgi rok hiperemija (preliv krvi v krvnih žilah krvnih žil organov ali območja telesa).

Kako ne bi presegli hitrosti niacina? Strokovnjaki pravijo, da odrasli obeh spolov v nobenem primeru ne bi smeli porabiti več kot 35 miligramov niacina. Takšni odmerki so dovoljeni le na podlagi priporočila in pod nadzorom specialista - predvsem zaradi negativnega učinka vitamina na proizvodnjo jeter in inzulina.

Viri vitamina B3

Koristno je vedeti, da niacin najdemo v različnih količinah v vseh proizvodih, kjer lahko najdete druge vitamine B. Vendar morate definitivno vključiti jetra, tuno, puranje meso, sončnična semena, arašide (vključno z arašidovo pasto), bogato z nikotinsko kislino in pivski kvas. Dobri viri vitamina B3 so nerafinirane žitarice, kot so ajda, pšenični kalčki, neobdelani oves, rži in ječmen, ki jih lahko dodamo v juhe in solate v majhnih količinah brez znatnega vpliva na okus.

Upoštevajte, da toplotna obdelava ne zmanjša koristnih lastnosti nikotinske kisline, če pa porabite velike količine škroba in škrobnih živil, se telesna potreba po nižanju niacina poveča.

Glej, to je tisto, kar je aplikacija kot nalašč za.

Pismo ots in kaj je. Pismo s prometne policije

Ne, seveda sem se prvič odločil, da je to moje prvo pismo sreče. In potem sem spoznal, da je to pismo odgovor na moj poziv, ki sem ga poslal pred dvema tednoma (približno) prek obrazca na spletni strani UGIBD ATC v regiji Murmansk. Iz nekega razloga nisem shranil besedila, vendar je bilo to bistvo:

Fotografija "vodyatl" se je pojavila na spletnem mestu Blogger51, ki je parkiralo invalidske vozičke blizu vhoda. Kasneje je Murmansk Komsomolskaya Pravda spodbudil, da so parkirni mojstri kaznovali! Iz besedila članka, ki ga je dihalo dejstvo, da je prometna policija pokazala neodvisnost, je sama lastniku Nissan napisala denarno kazen. Na splošno sem dal ta primer.

Namesto vprašanja sem prosil za razjasnitev postopka za vložitev prijav za "preverjanje upravnega prekrška" (mečite kamen na mene, če ste napisali narobe, ne odvetnik in ne načrtujete... v skrajšani obliki) ali pa prijavite druge načine posredovanja informacij ustreznim strukture (z drugimi besedami, kako lažje je potiskati?).

Ker je besedilo članka Komsomolske pravde posredno nakazalo, da je mogoče videoposnetke naložiti na internet, inšpektorji bodo vse opustili in takoj začeli preiskavo (vrgli drug kamen na neumno vprašanje). Toda vsaj tako, postanemo zakonsko bolj pismeni.

Sklicujoč se na 1. del prvega odstavka tega člena. 28.1 KRFoAP. To je zanimivo...

3) sporočila in izjave posameznikov in pravnih oseb ter sporočila v medijih, ki vsebujejo podatke, ki kažejo na prisotnost dogodka upravnega prekrška (z izjemo upravnih prekrškov, predvidenih za... ne velja za nas);

Ali to pomeni, da če boste objavili v medijih (blogger ali ne?) "Podatki", bomo dobili podlago za začetek primera PA?

Kakorkoli že, hvala veliko UGIBDD za odgovor... Toda ravno to je odgovor, ki nas pošilja v novo iskanje... v 1. delu člena. 28.1 KRFoAP =)

Kaj pa ta misel? Če se državljani ne želijo vključiti sami... Potem bo morda nekaj čudaka registriralo javno organizacijo "Boj proti Vadiatli" in v njenem imenu bodo poslali gradivo Državnemu arhivu Ukrajine? Državljani imajo pravico oditi tja in predložiti svoje gradivo. Če izpolnjujejo nekatere posebne zahteve, OO sestavi izjavo in jo pošlje prometni policiji s priponkami, objavlja pa ga na internetu na tej poti. Naj razumejo zakonitost takšnih materialov in prisotnost / odsotnost namestitve tam... Prej ali slej bodo seveda potrkali na vrata). Toda tu moramo ustvariti organizacijo, ki je "zelo močno odobrena", na primer uprava, ministrstvo za notranje zadeve ali h. kdo... sem sanjal o nečem...

O vsem

Je skurvy kaj je to? Vzroki, simptomi in zdravljenje bolezni

Od Masterweb-Adex

Pomanjkanje ali nezadostna količina vitamina C pri ljudeh povzroča tako bolezen kot skorbut. Vedeti morate, da pomanjkanje telesa tega elementa vodi v dejstvo, da preneha pojavljati kolagen. Ta element je odgovoren za vezivno tkivo. To je pomembna komponenta. Ker je to ena od sestavin katerega koli človeškega organa. Druga posledica pomanjkanja tega vitamina je, da hormonski in presnovni procesi v človeškem telesu ne uspejo. Tsinga je bolezen, povezana z pomanjkanjem zgornjega elementa.

Kako se manifestira bolezen?

V skorbutu so posode osebe nagnjene k izčrpanosti. To je posledica pomanjkanja kolagena. Zato izgubijo elastičnost in postanejo krhki. Simptomi te bolezni so povezani s slabo elastičnostjo veznega tkiva.

Kako se manifestira bolezen?

  Ker postanejo posoda tanjša, kri priteče skozi njih. Zaradi tega se pojavijo krvavitve na koži. Pojavljajo se kot majhne in natančne modrice. V osebi s to boleznijo tudi dlesni krvavijo. Tsinga je bolezen, v kateri se izčrpavajo stene krvnih žil, zob se začne premikati, njihova izguba je možna. Pojavijo se bolečine v sklepih ali sklepih. Oseba razvije modrice iz nosu in sluznice v ustih, prav tako pa slep. Tudi zaradi pomanjkanja zadostne elastičnosti veznega tkiva se telesna aktivnost zmanjša, telo hitro utruji. Imunski sistem postane šibek, telo je izpostavljeno zunanjim vplivom, lahko se zlahka zbolite.

Trajanje bolezni

Kako dolgo se razvije skorbov? To je posledica količine, v kateri se dobiva vitamin C. Če ta vitamin ne vstopi v človeško telo, se po 3 mesecih pojavijo znaki skorbuta.

Ob nezadostnem vnosu inkubacijsko obdobje traja dlje. Na primer, skorbiv se razvije do šestih mesecev. Vitamin C mora biti v zadostnih količinah, da vstopi v telo, tako da takega obolenja ni.

Scurvy. Kakšna je ta bolezen in njena stopnja?

Simptomi skorbeta so različni, odvisno od njihove manifestacije obstaja več oblik te bolezni.

  Stage subklinični. Na tej stopnji skorbeta so simptomi precej blagi. Pri ljudeh je utrujenost telesa, praviloma je ta bolezen povezana z utrujenostjo. Lahko se zgodi razdraženost, čeprav ni razloga za. Drsniki začnejo krvaveti. To se običajno zgodi, če ščetke zob ali jedo trdo hrano. Na primer, ko griziš jabolko in druge. Prva faza. Kako se v prvi fazi pojavlja bolezen skorbuta? Naslednja stanja človeškega telesa so značilne za to stopnjo: slabost mišičnega sistema, utrujenost se pojavi po majhni količini časa, začne se pojavljati bolečine v mišicah. Še posebej hitro pride do neprijetnih občutkov pri izvajanju kakršnih koli obremenitev. Ko jeste hrano, in sicer med žvečenjem, začne oseba tudi neudobno občutiti bolečino. Tako teče skorbut. Pomanjkanje vitamina vpliva na celotno telo. Gumi začnejo izločati kri. Poleg tega imajo oteklost in rdeč odtenek. Na koži lahko vidite modrice, ki nastanejo pri sklepih. Tako se manifestira skorbica. Simptomi druge stopnje. Na tej stopnji bolezni je oseba podvržena stalni bolečini. Pacient ne more izvajati dolgih premikov pešcev. Ima tudi težave pri servisiranju samega sebe. Koža se začne lupiti in postane temna. Poleg tega je koža prekrita z majhnim izpuščajom, začnejo se pojavljati razjede. Dlesni bolnika dobijo modro senco. Ob najmanjšem stiku z nečim se začnejo krvaveti. Zobje se opustijo.

4. Tretja stopnja te bolezni. Vedeti morate, da je ta stopnja stanja telesa težavna. Pri ljudeh se krvavitve pojavijo v podkožnem sloju. Za to vedenje je značilno pojavljanje številnih hematomov na telesu. Tudi kri vstopi v ledvice bolne osebe. Zaradi tega se uriniranje začne s krvavitvijo. Poleg tega kri vstopa v bolnikova pljuča. Pacient začne pričakovati s krvjo. Vnetje dlesni vstopi v gangrenozno fazo, torej se začne smrt tkiva. To stanje se imenuje gingivitis. Pri ljudeh zobe začnejo padati. Pojavijo se zlomi kosti. Tudi bolnik spremlja edem. Slečenje je mogoče videti v blatu. Človeško telo je izpraznjeno. Imuniteta je zelo šibka. Zato se lahko pojavijo okužbe.

Te stopnje bolezni so opisane v medicinski literaturi. Trenutno je bolnikom diagnosticirana samo prva stopnja bolezni. Drugo in tretje skoraj nikoli ne pridejo.

Scurvy. Vzroki in dejavniki

Kateri dejavniki lahko vplivajo na nastanek bolezni?

  Kot je bilo že omenjeno, se skorbica razvije v telesu zaradi nezadostnega ali popolnega pomanjkanja vitamina C. Taka pomanjkljivost se pojavi, ko oseba začne jesti slabo. Njen menu ne vključuje vitaminov in mineralov, ki so obogateni s tem vitaminom. To se praviloma zgodi, ko oseba jedo enako hrano brez raznolikosti. V sodobni družbi se lahko pojavijo skorbut v segmentih prebivalstva, ki jih potrebujejo. Tudi na mestih, kot so zapor in vojska.

Kako zdravnik postavlja diagnozo?

Diagnoza te bolezni je precej preprosta.

  Najprej zdravnik pregleda bolnika in ga sprašuje, posluša pritožbe in oceni njegovo stanje. Zdravnik mora ugotoviti življenjski slog osebe. Namen je, kako jedo. Pacientu dobi napotitev na kri in urin. Nato zdravnik analizira rezultate. Ko ima bolnik skorbut, se v organizmu kaže anemija in vnetni procesi. Osebi svetujemo, da se posvetuje z dieto, ki bo dal potrebna priporočila o prehrani, vključno s proizvodi, ki vsebujejo ustrezne količine vitamina C v človeški prehrani

Vedeti morate, da imajo druge bolezni podobne simptome. Zato je za izločitev ali potrditev diagnoze bolniku predpisan vnos vitamina C. Če je oseba bolna s skorbutom, bo njegov sprejem koristen za proces okrevanja telesa.

Zdravljenje

Kaj storiti, če se diagnoza skorbuje? Zdravljenje, seveda, se mora začeti. Iz vzrokov bolezni je jasno, da telo zahteva obogatitev manjkajočega vitamina.

Zato je bistvo zdravljenja zagotoviti ta proces. Vitamin C se nahaja v sadju, zlasti citrusu. Prav tako je mogoče dobiti posebne pripravke, ki vsebujejo ta vitamin v svoji sestavi.

Ali ima skorbata kakšne zapletke?

Ker se ta bolezen v sodobni družbi odvija v začetni ali prvi stopnji njenega razvoja, so zapleti redki. Težave, kot so zastrupitev s krvjo ali nemoči bolnika, so značilne za drugo in tretjo stopnjo bolezni. Ker pa v takih oblikah trenutno ni diagnoze bolezni, so zapleti ali nekatere posledice redke.

Preprečevanje bolezni

Dobro je znano, da je vedno bolje sprejeti preventivne ukrepe za preprečevanje bolezenskega stanja telesa, kot se ukvarjati s progresivno boleznijo in vaše telo in telo do normalne ravni dobrega počutja.

Kar zadeva skorbut, je preprečevanje izbira pravilne prehrane. Ne smemo pozabiti, da mora človeški obrok vsebovati živila, ki vsebujejo koristne elemente v sledeh, vključno z vitaminom C. Zlasti je v citrusih. Toda tudi v zelenjavi, ki so napolnjene z vlakninami. Če iz nekega razloga oseba ne more zagotoviti uravnotežene prehrane, ki jo potrebuje telo, potem morate razmišljati o jemanju posebnih zdravil ali kompleksa vitaminov. Trenutno proizvajalci ponujajo precej velik izbor. In včasih pred kupcem obstaja težava, ki daje prednost. V tem primeru se morate posvetovati z zdravnikom. Specialist bo izbral želeni kompleks vitamina, ki temelji na posameznih značilnostih telesa.

Treba je vedeti, da je pomanjkanje tega vitamina lahko prisotno v telesu, ne samo zato, ker ga oseba ne jedo, temveč tudi zato, ker ga telo ne absorbira. Na primer, če ima bolnik kakršne koli bolezni, povezane z želodcem ali črevesjem. Potem je možno, da se vitamin C ne absorbira.

Tako bo pomanjkljivo. Poleg tega, če je pacientovo telo okuženo, bo zahtevalo večjo količino tega vitamina kot običajno. V zvezi s tem bo potrebna dodatna podpora za to potrebo.

Nosečnost in skorbut. Ali je to mogoče?

Te vrste pomanjkanja lahko doživijo tudi ženske v obdobju izvajanja otroka. Ker so nosečnice pod stalnim zdravstvenim nadzorom, se ta problem izloči precej hitro, brez posledic na zgodnji stopnji te bolezni. Prav tako pomaga dejstvu, da ženska neprestano opravlja teste. Tako ima zdravnik možnost spremljati delo telesa in njegov odziv na nekatera zdravila in metode zdravljenja.

Jejte vitamin za zdravje!

Zanimivo dejstvo je, da prekomernost tega vitamina ne vpliva na delo telesa. Zato ga lahko porabimo v velikih količinah. Na primer, gre v lekarno, ne zanikajte nakupa askorbinske kisline.

Cervikalna displazija - kakšna je, kako zdraviti

Cervikalna displazija, to je prisotnost atipičnih celic (potencialno rakavih) na njem - to ni razlog za omedlevico, temveč dodaten pregled. In glede na njegove rezultate odločitve - zdraviti ali gledati. Ta diagnoza je histološka. Lahko se da le v skladu z rezultati morfološke preiskave tkiv in ne z vizualnim pregledom vratu z ginekologom, brisom ali kolposkopijo.

Kaj je cervikalna displazija? Govorijo v jasnem jeziku, to so patološke spremembe v celicah vaginalnega dela maternice. Sodobni zdravniki imenujejo ta proces neoplazija. Druga imena: paratipija, nemirni epitel, hiperaktivnost bazalne celice ali hiperplazija. V nekaterih primerih so patološke spremembe v materničnem vratu vidne s prostim očesom, ko jih gledate. In potem zdravnik pravi: "Imate erozijo." Toda njegovi sklepi so malo.

Algoritem za diagnozo in zdravljenje displazije

 1. Citološki razmaz (citogram, test PAP, citološka tekočina, hibridizacija tekočine).
 2. V primeru odkritja blage displazije (CIN) - prvo zdravljenje, brez učinka - kolposkopija s ciljno biopsijo.

Nadalje, odvisno od rezultata histologije. Blaga displazija zahteva dinamično opazovanje ali "cauterizacijo" (uničenje). Huda displazija - zamenjava ali amputacija materničnega vratu. Rak - amputacija materničnega vratu (vsaj) in pogosteje celotna maternica.

 • elektroakagulacija (diathermocoagulation, obdelava z električnim tokom);
 • cryodestruction;
 • uničenje radijskih valov;
 • laserska koagulacija.

Simptomi displazije (neoplazija) materničnega vratu

Vsi specifični znaki displazije ne. Zato je treba pregledati vsako žensko, starejšo od 21 let in spolno aktivno. To je test PAP. Izboljšana citologija ali onkocitološka razmaza. Še bolje, naredite tekočo citologijo. Na žalost ta metoda ni na voljo v vseh ruskih zdravstvenih ustanovah, zato je pred obiskom ginekologa smiselno ugotoviti, ali se tovrstna mast jemlje ob jemanju.

Prvič se test PAP (test PAP) izvede 3 leta po začetku spolne aktivnosti. In še, do 30 let - 1-krat v 2 letih. In po 30 letih - 1 čas v 3 letih. Toda le, če je raztrganost pokazala absolutno normo. Če ne, pogosteje.

Ženske po 65-70 letih ne uporabljajo več brisov za določanje atipičnih celic, če so bili rezultati prejšnjih raziskav normalni, ali maternice in materničnega vratu zaradi onkoloških razlogov niso bile odstranjene, na primer zaradi velikih materničnih fibroidov.

Obiščite ginekologa, ki ni načrtovan, če imate naslednje simptome:

 • bolečine v medeničnem predelu;
 • intermenstrualni krvavi izcedek;
 • mokri izcedek z neprijetnim vonjem;
 • preobilna obdobja;
 • krvavitev po spolnem odnosu;
 • kronično zaprtje, ki se ne zdravi z odvajalnimi sredstvi;
 • nenehno otekanje nog.

Stopnje displazije in kje se zdravijo

Skupaj je tri stopnje displazije, slednje pa je že povezano z rakom, ki se še vedno nahaja le na materničnem vratu, ni imela časa za širjenje (metastazirati na druge organe). To ni smrtno, ampak zahteva nujno kirurško zdravljenje.

Primarna diagnoza se izvaja v antenskih klinikah, ginekoloških klinikah in kliničnih oddelkih za cervikalno patologijo. Pri ugotavljanju 2-3 stopinje displazije glede na rezultate histološkega pregleda je ženska poslana na zdravljenje v onkološkem ambulanti.

Zdravljenje cervikalne displazije 1 stopinja (CIN I, LSIL)

Najlažja stopnja. V mladosti so atipične celice (CIN), to je blage displazije, običajno posledica vnetnega procesa, kolpitisa. Displazija je sekundarna, ne primarna. To ni rak. Potrebno je le konzervativno zdravljenje. Če rezultat normalne raztrganine na flori kaže slab rezultat, so vnetne, protivnetne, protibakterijske vaginalne supozitorije (supozitorije) - lokalni antibiotiki ali antiseptiki.

Potek zdravljenja je 5-10 dni.

Obnovitev vaginalne mikroflore po zdravljenju:

6 mesecev po zdravljenju se ponovno vzamejo brisevi. Na flori, da se prepričate v odsotnosti vnetnega procesa in citologije. Po najnovejših podatkih so tekoča citologija in tehnika Truskrin še posebej občutljivi za odkrivanje blagih oblik displazije.

Zaradi analize raztrganine ginekologov so lahko zanimive naslednje opredelitve:

 • Lsil (elsil) - lahke lezije materničnega vratu (ali CIN I) - to je blago displazija, 1 stopinja.
 • ASCUS (Askus) - lezije, značilne za vnetni proces.

Vzroki za blago diskariozo ali displazijo so virusi humanih papilomavirusov (HPV) različnih sevov. Več kot 80 jih je, približno 30 jih prizadene intimne organe. Vendar je onkogena samo polovica.

Najpogostejši sevi HPV, ki jih najdemo pri ženskah z rakom materničnega vratu (CC), so 16, 18, 31 in 45. Najpogostejši so prvi. In izkušeni ginekologi običajno pošiljajo svoje bolnike z blago displazijo, ki jih je treba preizkusiti za HPV tipa 16 in 18. In če se odkrijejo, vzporedno z vnetno vrsto brisov ali LSIl, dajo takšnemu bolniku večjo pozornost, ker je vključena v kategorijo tveganja za raka materničnega vratu. Mimogrede, kondilomi ali genitalne bradavice povzročajo druge vrste HPV-6 in 11. Tipizacijo HPV ni rutinska analiza in ni vedno smiselno, da jo vzamemo.
Včasih se pojavijo neoplazije v odsotnosti onkogenih HPV sevov, diagnostični načrt v njihovem primeru je podoben.

Napoved LSIL je ugodna. Pri polovici žensk simptomi okužbe s HPV na materničnem vratu spontano izginejo v dveh letih brez zdravljenja.

Ginekolog Dmitrij Lubnin govori o HPV in njegovi vlogi pri nastanku raka materničnega vratu.

Atypia je začasna, diagnosticirana do 24 mesecev. HPV ni mogoče zdraviti. Imuniteta se bori proti virusu. Soda, sveče z medom, morski bučk, kitajski fitoamponi in druga ljudska zdravila ne bodo pomagali.

Kljub temu so bolniki s šibko žariščno displazijo stratificiranega skvamoznega epitelija na ozadju HPV ali vnetnega tipa, ponovno diagnosticirani po 6 mesecih (in samo s takšnimi indikacijami priporoča WHO!) Zdravniki predpisujejo kolposkopijo. In pod nadzorom optičnega zooma, kolposkopa, je usmerjena biopsija (običajno iz območja preoblikovanja, leukoplakia, če je na vratu). Pri potrditvi LSIL je priporočljivo opazovati ali zdraviti z laserjem, radijskimi valovi itd. Možna je relapsa CMM displazije. Nosečnost ali IVF je mogoče načrtovati s priporočilom raziskave po dobavi.

Od blagne displazije do invazivnega raka lahko traja 10-15 let. Vendar to ni razlog, da zdravnik ne bo več opazoval.

Huda pomanjkljivost vratne sluznice: hsil diagnoza (CIN 2, 3) in operacija

Displazije druge in tretje stopnje ni mogoče zdraviti z zdravili, ampak samo kirurško, saj že prizadene že večja plast celic, približno 2/3. Zmanjšajte vnetje - malo.

Če je test Pap, tekoča citologija ali test za onkocitologijo pokazali CIN 2 ali CIN 3 (so hsil, velike spremembe na materničnem vratu), je nujno potrebno posvetovanje z onkoginekologom. Cervikalna intraepitelna neoplazija 2. razred (zmerna) pri pacientu ali že 3. stopnja (CIN 3) - to je karcinoma (karcinoma in situ, neinvazivni, intraepitelijski karcinom, stopnja 0). Koniziranje (izrez) materničnega vratu ali celo amputacija je potrebno, če se diagnosticira tretja stopnja neoplazije. Operacija je diagnostično in terapevtsko delovanje.

Če poškodba materničnega vratu ni visoka stopnja resnosti, bolnik pa je mlad in ima reproduktivne načrte, poskušajo čim bolj ohraniti funkcionalno sposobnost materničnega vratu, da lahko otroka zažene in izvede. Konizacija je operacija, ki povzroči odstranitev dela materničnega vratu v obliki stožca. Izvaja se s pomočjo kirurškega noža (zožitev nožev) ali z metodo radijskih valov (aparat Surgitron). Če patolog diagnosticira robove tkiva, ki so čisti iz metaplazije, se lahko sprostite. To pomeni, da se vsa tkiva s displazijo odstranijo. Ženske v prihodnosti čakajo na redne teste citologije. In če se displazija ne odkrije znova, popolnoma ozdravi, je dovoljeno načrtovati nosečnost.

S hudo displazijo, če ni mogoče ustrezno zamašiti z volumnom, amputirajo maternični vrat. Najpogosteje je ne odstrani vse, ampak samo vaginalni del. Tako cervikalni kanal ostane približno 1-2 cm dolg. Ni dovolj, da nosijo nosečnost brez grožnje prenehanja.

CIN 3 je nevaren, saj lahko zelo hitro preide v invazivni rak materničnega vratu - to se razprostira po materničnem vratu, znotraj maternice, jajčnikov, materničnih cevi, sosednjih bezgavk itd.

Nosečnost po amputaciji materničnega vratu

Če vam je onkolog dovolil, da načrtujete nosečnost, se morate obrniti na ginekologa, da bi rešili problem šivanja materničnega vratu pred nosečnostjo. Včasih je to mogoče storiti le skozi trebuh z laparoskopskim dostopom, ker nožnični del vratu ni.

Če pride nosečnost in vrat ni šiviran, se šivi uporabljajo v zgodnjih fazah nosečnosti na običajen način (skozi vagino) ali laparoskopsko. Dobre rezultate je prikazan z mercilen trakom.
Če to ni mogoče iz nekega razloga, vendar obstaja vaginalni del materničnega vratu, je ženska zaprošena, da predloži pessary in zmanjša telesni napor med nosečnostjo. Dolžina materničnega vratu in možno odpiranje notranjega osi se spremlja z uporabo cervikometrije.

Opozarjamo vam nekaj resničnih zgodb o ženskah o nosečnosti po zaseni ali amputaciji materničnega vratu.

O vsem

Je skurvy kaj je to? Vzroki, simptomi in zdravljenje bolezni

Od Masterweb-Adex

Pomanjkanje ali nezadostna količina vitamina C pri ljudeh povzroča tako bolezen kot skorbut. Vedeti morate, da pomanjkanje telesa tega elementa vodi v dejstvo, da preneha pojavljati kolagen. Ta element je odgovoren za vezivno tkivo. To je pomembna komponenta. Ker je to ena od sestavin katerega koli človeškega organa. Druga posledica pomanjkanja tega vitamina je, da hormonski in presnovni procesi v človeškem telesu ne uspejo. Tsinga je bolezen, povezana z pomanjkanjem zgornjega elementa.

Kako se manifestira bolezen?

V skorbutu so posode osebe nagnjene k izčrpanosti. To je posledica pomanjkanja kolagena. Zato izgubijo elastičnost in postanejo krhki. Simptomi te bolezni so povezani s slabo elastičnostjo veznega tkiva.

Kako se manifestira bolezen?

  Ker postanejo posoda tanjša, kri priteče skozi njih. Zaradi tega se pojavijo krvavitve na koži. Pojavljajo se kot majhne in natančne modrice. V osebi s to boleznijo tudi dlesni krvavijo. Tsinga je bolezen, v kateri se izčrpavajo stene krvnih žil, zob se začne premikati, njihova izguba je možna. Pojavijo se bolečine v sklepih ali sklepih. Oseba razvije modrice iz nosu in sluznice v ustih, prav tako pa slep. Tudi zaradi pomanjkanja zadostne elastičnosti veznega tkiva se telesna aktivnost zmanjša, telo hitro utruji. Imunski sistem postane šibek, telo je izpostavljeno zunanjim vplivom, lahko se zlahka zbolite.

Trajanje bolezni

Kako dolgo se razvije skorbov? To je posledica količine, v kateri se dobiva vitamin C. Če ta vitamin ne vstopi v človeško telo, se po 3 mesecih pojavijo znaki skorbuta.

Ob nezadostnem vnosu inkubacijsko obdobje traja dlje. Na primer, skorbiv se razvije do šestih mesecev. Vitamin C mora biti v zadostnih količinah, da vstopi v telo, tako da takega obolenja ni.

Scurvy. Kakšna je ta bolezen in njena stopnja?

Simptomi skorbeta so različni, odvisno od njihove manifestacije obstaja več oblik te bolezni.

  Stage subklinični. Na tej stopnji skorbeta so simptomi precej blagi. Pri ljudeh je utrujenost telesa, praviloma je ta bolezen povezana z utrujenostjo. Lahko se zgodi razdraženost, čeprav ni razloga za. Drsniki začnejo krvaveti. To se običajno zgodi, če ščetke zob ali jedo trdo hrano. Na primer, ko griziš jabolko in druge. Prva faza. Kako se v prvi fazi pojavlja bolezen skorbuta? Naslednja stanja človeškega telesa so značilne za to stopnjo: slabost mišičnega sistema, utrujenost se pojavi po majhni količini časa, začne se pojavljati bolečine v mišicah. Še posebej hitro pride do neprijetnih občutkov pri izvajanju kakršnih koli obremenitev. Ko jeste hrano, in sicer med žvečenjem, začne oseba tudi neudobno občutiti bolečino. Tako teče skorbut. Pomanjkanje vitamina vpliva na celotno telo. Gumi začnejo izločati kri. Poleg tega imajo oteklost in rdeč odtenek. Na koži lahko vidite modrice, ki nastanejo pri sklepih. Tako se manifestira skorbica. Simptomi druge stopnje. Na tej stopnji bolezni je oseba podvržena stalni bolečini. Pacient ne more izvajati dolgih premikov pešcev. Ima tudi težave pri servisiranju samega sebe. Koža se začne lupiti in postane temna. Poleg tega je koža prekrita z majhnim izpuščajom, začnejo se pojavljati razjede. Dlesni bolnika dobijo modro senco. Ob najmanjšem stiku z nečim se začnejo krvaveti. Zobje se opustijo.

4. Tretja stopnja te bolezni. Vedeti morate, da je ta stopnja stanja telesa težavna. Pri ljudeh se krvavitve pojavijo v podkožnem sloju. Za to vedenje je značilno pojavljanje številnih hematomov na telesu. Tudi kri vstopi v ledvice bolne osebe. Zaradi tega se uriniranje začne s krvavitvijo. Poleg tega kri vstopa v bolnikova pljuča. Pacient začne pričakovati s krvjo. Vnetje dlesni vstopi v gangrenozno fazo, torej se začne smrt tkiva. To stanje se imenuje gingivitis. Pri ljudeh zobe začnejo padati. Pojavijo se zlomi kosti. Tudi bolnik spremlja edem. Slečenje je mogoče videti v blatu. Človeško telo je izpraznjeno. Imuniteta je zelo šibka. Zato se lahko pojavijo okužbe.

Te stopnje bolezni so opisane v medicinski literaturi. Trenutno je bolnikom diagnosticirana samo prva stopnja bolezni. Drugo in tretje skoraj nikoli ne pridejo.

Scurvy. Vzroki in dejavniki

Kateri dejavniki lahko vplivajo na nastanek bolezni?

  Kot je bilo že omenjeno, se skorbica razvije v telesu zaradi nezadostnega ali popolnega pomanjkanja vitamina C. Taka pomanjkljivost se pojavi, ko oseba začne jesti slabo. Njen menu ne vključuje vitaminov in mineralov, ki so obogateni s tem vitaminom. To se praviloma zgodi, ko oseba jedo enako hrano brez raznolikosti. V sodobni družbi se lahko pojavijo skorbut v segmentih prebivalstva, ki jih potrebujejo. Tudi na mestih, kot so zapor in vojska.

Kako zdravnik postavlja diagnozo?

Diagnoza te bolezni je precej preprosta.

  Najprej zdravnik pregleda bolnika in ga sprašuje, posluša pritožbe in oceni njegovo stanje. Zdravnik mora ugotoviti življenjski slog osebe. Namen je, kako jedo. Pacientu dobi napotitev na kri in urin. Nato zdravnik analizira rezultate. Ko ima bolnik skorbut, se v organizmu kaže anemija in vnetni procesi. Osebi svetujemo, da se posvetuje z dieto, ki bo dal potrebna priporočila o prehrani, vključno s proizvodi, ki vsebujejo ustrezne količine vitamina C v človeški prehrani

Vedeti morate, da imajo druge bolezni podobne simptome. Zato je za izločitev ali potrditev diagnoze bolniku predpisan vnos vitamina C. Če je oseba bolna s skorbutom, bo njegov sprejem koristen za proces okrevanja telesa.

Zdravljenje

Kaj storiti, če se diagnoza skorbuje? Zdravljenje, seveda, se mora začeti. Iz vzrokov bolezni je jasno, da telo zahteva obogatitev manjkajočega vitamina.

Zato je bistvo zdravljenja zagotoviti ta proces. Vitamin C se nahaja v sadju, zlasti citrusu. Prav tako je mogoče dobiti posebne pripravke, ki vsebujejo ta vitamin v svoji sestavi.

Ali ima skorbata kakšne zapletke?

Ker se ta bolezen v sodobni družbi odvija v začetni ali prvi stopnji njenega razvoja, so zapleti redki. Težave, kot so zastrupitev s krvjo ali nemoči bolnika, so značilne za drugo in tretjo stopnjo bolezni. Ker pa v takih oblikah trenutno ni diagnoze bolezni, so zapleti ali nekatere posledice redke.

Preprečevanje bolezni

Dobro je znano, da je vedno bolje sprejeti preventivne ukrepe za preprečevanje bolezenskega stanja telesa, kot se ukvarjati s progresivno boleznijo in vaše telo in telo do normalne ravni dobrega počutja.

Kar zadeva skorbut, je preprečevanje izbira pravilne prehrane. Ne smemo pozabiti, da mora človeški obrok vsebovati živila, ki vsebujejo koristne elemente v sledeh, vključno z vitaminom C. Zlasti je v citrusih. Toda tudi v zelenjavi, ki so napolnjene z vlakninami. Če iz nekega razloga oseba ne more zagotoviti uravnotežene prehrane, ki jo potrebuje telo, potem morate razmišljati o jemanju posebnih zdravil ali kompleksa vitaminov. Trenutno proizvajalci ponujajo precej velik izbor. In včasih pred kupcem obstaja težava, ki daje prednost. V tem primeru se morate posvetovati z zdravnikom. Specialist bo izbral želeni kompleks vitamina, ki temelji na posameznih značilnostih telesa.

Treba je vedeti, da je pomanjkanje tega vitamina lahko prisotno v telesu, ne samo zato, ker ga oseba ne jedo, temveč tudi zato, ker ga telo ne absorbira. Na primer, če ima bolnik kakršne koli bolezni, povezane z želodcem ali črevesjem. Potem je možno, da se vitamin C ne absorbira.

Tako bo pomanjkljivo. Poleg tega, če je pacientovo telo okuženo, bo zahtevalo večjo količino tega vitamina kot običajno. V zvezi s tem bo potrebna dodatna podpora za to potrebo.

Nosečnost in skorbut. Ali je to mogoče?

Te vrste pomanjkanja lahko doživijo tudi ženske v obdobju izvajanja otroka. Ker so nosečnice pod stalnim zdravstvenim nadzorom, se ta problem izloči precej hitro, brez posledic na zgodnji stopnji te bolezni. Prav tako pomaga dejstvu, da ženska neprestano opravlja teste. Tako ima zdravnik možnost spremljati delo telesa in njegov odziv na nekatera zdravila in metode zdravljenja.

Jejte vitamin za zdravje!

Zanimivo dejstvo je, da prekomernost tega vitamina ne vpliva na delo telesa. Zato ga lahko porabimo v velikih količinah. Na primer, gre v lekarno, ne zanikajte nakupa askorbinske kisline.